Trang thông tin điện tử của Vinhomes

Cho thue

Tiến độ thi công

Tiến độ thi công tòa Park 1 (cập nhật ngày 6/4/2016)

Biên bản xác nhận hoàn thành bê tông dầm sàn tầng 28 - Park 1

Biên bản xác nhận hoàn thành bê tông dầm sàn tầng tum - Park 1

Park-1.jpg

Tiến độ thi công tòa Park 2 (cập nhật ngày 6/4/2016)

Biên bản xác nhận hoàn thành bê tông dầm sàn tầng 28 - Park 2

Park-2.JPG

Tiến độ thi công tòa Park 3 (cập nhật ngày 6/4/2016)

Biên bản xác nhận hoàn thành bê tông dầm sàn tầng 34 - Park 3

Park-3.JPG

Tiến độ thi công tòa Park 5 (cập nhật ngày 6/4/2016)

Biên bản xác nhận hoàn thành bê tông dầm sàn tầng 34 - Park 5

Park-5.JPG

Tiến độ thi công tòa Park 6 (cập nhật ngày 6/4/2016)

Biên bản xác nhận hoàn thành bê tông dầm sàn tầng 34 - Park 6

Park-6.JPG

Tiến độ thi công tòa Park 7 (cập nhật ngày 6/4/2016)

Biên bản xác nhận hoàn thành bê tông dầm sàn tầng 29 - Park 7

Biên bản xác nhận hoàn thành bê tông dầm sàn tầng kỹ thuật Cos + 126.350 - Park 7

Park-7.JPG

Tiến độ thi công tòa Park 8 (cập nhật ngày 6/4/2016)

Biên bản xác nhận hoàn thành bê tông dầm sàn tầng 28 - Park 8

Park-8.JPG