Đại hội đồng cổ đông

17 Tháng 8, 2018

Quyết định công bố thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

CBTT Quyết định công bố thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.