Báo cáo tài chính tóm tắt kết quả kinh doanh | Vinhomes Skip to main content
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
 Quý 1Quý 2Quý 3Quý 4
Báo Cáo Tài Chính    
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét
PDF

29/08/2022

Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét
PDF

29/08/2022

Báo Cáo Hợp Nhất
PDF

29/04/2022

PDF

28/07/2022

PDF

26/10/2022

Báo cáo riêng
PDF

29/04/2022

PDF

28/07/2022

PDF

26/10/2022

Công Bố Kết Quả Kinh Doanh    
Công bố kết quả Kinh doanh Xem thêm Xem thêm Xem thêm
Tóm tắt kết quả Kinh doanh ( Tài liệu thuyết trình )
 Quý 1Quý 2Quý 3Quý 4
Báo Cáo Tài Chính    
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét
PDF

29/08/2021

PDF

31/03/2022

Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét
PDF

29/08/2021

PDF

31/03/2022

Báo Cáo Hợp Nhất
PDF

28/04/2021

PDF

28/07/2021

PDF

29/10/2021

PDF

28/01/2022

Báo cáo riêng
PDF

28/04/2021

PDF

28/07/2021

PDF

29/10/2021

PDF

28/01/2022

Công Bố Kết Quả Kinh Doanh    
Công bố kết quả Kinh doanh Xem thêm Xem thêm Xem thêm Xem thêm
Tóm tắt kết quả Kinh doanh ( Tài liệu thuyết trình )
 Quý 1Quý 2Quý 3Quý 4
Báo Cáo Tài Chính    
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét
PDF

29/08/2020

PDF

29/03/2021

Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét
PDF

29/08/2020

PDF

29/03/2021

Báo Cáo Hợp Nhất
PDF

27/04/2020

PDF

26/07/2020

PDF

28/10/2020

PDF

28/01/2021

Báo cáo riêng
PDF

27/04/2020

PDF

26/07/2020

PDF

28/10/2020

PDF

28/01/2021

Công Bố Kết Quả Kinh Doanh    
Công bố kết quả Kinh doanh Xem thêm Xem thêm Xem thêm Xem thêm
Tóm tắt kết quả Kinh doanh ( Tài liệu thuyết trình )
 Quý 1Quý 2Quý 3Quý 4
Báo Cáo Tài Chính    
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét
PDF

29/08/2019

PDF

30/03/2020

PDF

30/06/2020

Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét
PDF

29/08/2019

PDF

30/03/2020

Báo Cáo Hợp Nhất
PDF

22/04/2019

PDF

29/08/2019

PDF

28/10/2019

PDF

30/01/2020

Báo cáo riêng
PDF

22/04/2019

PDF

29/07/2019

PDF

28/10/2019

PDF

30/01/2020

Công Bố Kết Quả Kinh Doanh    
Công bố kết quả Kinh doanh Xem thêm Xem thêm Xem thêm Xem thêm
Tóm tắt kết quả Kinh doanh ( Tài liệu thuyết trình )
 Quý 1Quý 2Quý 3Quý 4
Báo Cáo Tài Chính    
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét
PDF

28/08/2018

PDF

30/03/2019

PDF

19/06/2019

Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét
PDF

28/08/2018

PDF

30/03/2019

Báo Cáo Hợp Nhất
PDF

29/04/2018

PDF

30/07/2018

PDF

30/10/2018

PDF

30/01/2019

Báo cáo riêng
PDF

29/04/2018

PDF

30/07/2018

PDF

30/10/2018

PDF

30/01/2019

Công Bố Kết Quả Kinh Doanh    
Công bố kết quả Kinh doanh Xem thêm Xem thêm Xem thêm
Tóm tắt kết quả Kinh doanh ( Tài liệu thuyết trình )
Báo Cáo Tài Chính
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét
Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét
Báo Cáo Hợp Nhất

    Nội dung trống

Báo cáo riêng

    Nội dung trống

CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Công bố kết quả Kinh doanh
Tóm tắt kết quả Kinh doanh ( Tài liệu thuyết trình )
 Quý 1Quý 2Quý 3Quý 4
Báo Cáo Tài Chính    
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét
PDF

25/02/2018

Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét
PDF

25/02/2018

Báo Cáo Hợp Nhất
Báo cáo riêng
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh    
Công bố kết quả Kinh doanh
Tóm tắt kết quả Kinh doanh ( Tài liệu thuyết trình )
Báo Cáo Tài Chính
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét
Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét
Báo Cáo Hợp Nhất

    Nội dung trống

Báo cáo riêng

    Nội dung trống

CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Công bố kết quả Kinh doanh
Tóm tắt kết quả Kinh doanh ( Tài liệu thuyết trình )
 Quý 1Quý 2Quý 3Quý 4
Báo Cáo Tài Chính    
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét
PDF

31/03/2017

Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét
PDF

31/03/2017

Báo Cáo Hợp Nhất
Báo cáo riêng
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh    
Công bố kết quả Kinh doanh
Tóm tắt kết quả Kinh doanh ( Tài liệu thuyết trình )
vinhomesĐăng ký nhận tư vấn